Archeologisch bodemonderzoek kan prima met Sonic!

Sinds de herziening van de Monumentenwet in september 2007 is het verplicht om bij activiteiten die de bodem verstoren rekening te houden met archeologie. Gemeenten verankeren deze zorgplicht in hun bestemmingsplannen en kunnen een onderzoeksplicht opleggen bij bodemverstorende activiteiten.

Archeologisch booronderzoek wordt vaak ingezet tijdens het inventariserend veldonderzoek (IVO). Met een archeologisch booronderzoek wordt de archeologische verwachting voor het plangebied, zoals vastgesteld via het bureauonderzoek, in het veld getoetst.

Het zetten van grondboringen is een beproefde methode voor het opsporen van archeologische resten zonder daarbij de bodem te verstoren. Archeologisch booronderzoek is met name geschikt wanneer deze resten afgedekt of begroeid zijn en op enige diepte onder het maaiveld verwacht worden.

De boringen worden doorgaans handmatig (met een Edelmanboor en/of een gutsboor) in een regelmatig patroon gezet. Voor dieper booronderzoek kan sonisch boren een oplossing zijn. Met de Aqualocksampler kan er op elke gewenste diept een ongeroerd monster worden genomen en kunnen lagen nauwkeuring in kaart worden gebracht. De sampler is beschikbaar in diameter 50 en 70 mm. De opgeboorde grond wordt geïnspecteerd op samenstelling en archeologisch materiaal, zoals vuursteen, aardewerkscherfjes en houtskool. Daaruit is af te leiden of er sporen van menselijke activiteiten in de bodem zitten. Ook over de opbouw van de bodem, eventuele verstoringen daarvan en de diepteligging van archeologische resten kan booronderzoek uitsluitsel geven.