Nieuws

SBTM machine SonicBoor 83 Manitou

Sanering Defensie-Eiland Woerden

, , ,

Onlangs heeft SBTM injectiefilters geplaatst op het Defensie-Eiland in Woerden. Ondertussen  is er gestart met de bouw van een groot aantal woningen.

Voormalige functie Defensie-eiland
Defensie-eiland is in de periode van 1880-2001 als militair complex in gebruik geweest. In 1873 kreeg het kasteel in opdracht van het departement van Oorlog een nieuwe bestemming als Centraal magazijn van kleding en uitrusting. In 1921 kocht het Ministerie van oorlog het Defensie-eiland van de gemeente Woerden. De locatie is in deze periode in gebruik geweest voor het wassen, drogen, spoelen, repareren en opslaan van militaire goederen van textiel (onder meer uniformeren en tenten) door de afdeling Interdance van de Koninklijke Landmacht.

Het ontstaan van de verontreiniging
De textielreiniging is de belangrijkste activiteit geweest op de locatie. In de chemische wasserij – die in haar bestaan driemaal is verplaatst – werd het textiel met behulp van trichlooretheen (TRI) gereinigd en vanaf 1980 met tetrachlooretheen (PER). Deze activiteit is één van de oorzaken van de verontreiniging op het Defensie-eiland. Daarnaast zijn op de locatie enkele ondergrondse opslagtanks in gebruik geweest voor de opslag van olieproducten. Dit is de andere oorzaak van de verontreiniging.

De omvang van de verontreiniging
Deze verontreiniging zit in de grond en verspreidt zich via het grondwater. De grondverontreiniging beperkt zich tot het terrein van het Defensie-eiland. De grondwaterverontreiniging strekt zich uit van de Prins Bernhardlaan tot voorbij het nieuw te bouwen Minkema-college. Buiten het Defensie-eiland bevindt deze verontreiniging zich op een diepte vanaf 20 meter beneden het maaiveld.

LiveDijk Eemshaven: aanbrengen van sensoren voor dijkbewaking

In de westelijke schermdijk rondom de Eemshaven in Groningen is in september 2009 over een lengte van 750 meter een netwerk van meetinstrumenten aangebracht. Daarbij heeft SBTM sensoren op grote diepte aangebracht. Met de geplaatste meetsystemen wordt de dijk nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kunnen bijvoorbeeld de invloed van golfslag en stormen op de dijk direct worden gevolgd.

De LiveDijk Eemshaven is de eerste Nederlandse zeewering uitgerust met een real time monitoring systeem. Het waterschap Noorderzijlvest, STOWA en Stichting IJkdijk hebben daartoe opdracht gegeven aan het consortium LiveInside (Alert Solutions en GTC Kappelmeyer). Doel van het pilotproject is om uitgebreide ervaring op te doen met grootschalige inzet van sensortechnologie in dijken. Het project loopt minimaal twee jaar en heeft de mogelijkheid tot 10 jaar te worden uitgebreid.